Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door een boeking bij Ontdek Dordrecht te doen, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van diensten van Ontdek Dordrecht.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op programma’s (stadswandelingen, groepsarrangementen), die zijn georganiseerd door Ontdek Dordrecht.

1.2 Ontdek Dordrecht kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat Ontdek Dordrecht hiertoe schriftelijk of per e-mail een bevestiging heeft doen toekomen aan de klant of opdrachtgever.

3. Betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen de daartoe gestelde termijn op factuur, of per pinbetaling bij aanvang van het programma. U kunt niet cash betalen bij Ontdek Dordrecht.

3.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.

3.3 Ontdek Dordrecht is gerechtigd een aanbetaling te vragen.

4. Annulering door Ontdek Dordrecht

4.1 Ontdek Dordrecht heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma.

4.2 In dat geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld.

4.3 Eventueel reeds betaalde gelden worden alsdan terugbetaald.

4.4 Ontdek Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de klant indien het programma als gevolg van annulering niet door kan gaan.

5. Annulering door de klant

5.1 Annulering door de klant dient schriftelijk en gedateerd plaats te vinden.

5.2 Annulering kan, altijd door redenen omkleed, tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het programma.

5.3 Bij een annulering binnen 48 uur voor aanvang van het programma worden geen kosten gerestitueerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan programma’s van Ontdek Dordrecht geschiedt geheel voor eigen risico.

6.2 Ontdek Dordrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie.

7. Klachten

7.1 Als een deelnemer een klacht heeft, moet deze meteen bij de vertegenwoordiger van Ontdek Dordrecht worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.

7.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ontdek Dordrecht.

8. Geschillen

8.1 Geschillen met deelnemers worden als regel in der minnen geschikt.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.